אחריות המדינה וגבולות ההפרטה

סמסטר ב' 2012 – ימי ד', בשעות 16:15 – 18:45

רכזת הקורס: גב' עירית פורת

משך הקורס: שלוש שעות סמסטריאליות

שעות קבלה: בתאום מראש במייל

דוא"ל: porati@013.net

תיאור הקורס:

הפרטה היא הרפורמה המשמעותית ביותר, המקיפה ביותר והעקבית ביותר במערכת הפוליטית-המינהלית בישראל מאז אמצע שנות השמונים. היא מתבצעת במשך תקופה ארוכה ללא תלות בזהות המפלגה או המנהיג שנמצאים בשלטון. הקורס המועבר על-ידי מרצים מתחומים שונים ידון בהפרטה ברמת המאקרו -  המשמעות מבחינת החברה והכלכלה בישראל  של הפרטת חברות ממשלתיות, שירותים חברתיים ומיקור-חוץ; וברמת המיקרו - הפרטות שנעשו בתחומים  שונים, כמו העסקת עובדים, חינוך, בריאות, פנסיה, קרקעות ועוד. הקורס יעסוק בשיקולים הרחבים של אחריות המדינה והסמכויות השלטוניות שראוי או לא ראוי להפריט; המשמעויות של הסטת הגבולות בין הציבורי-הכללי (המדינה), הפרטי-העסקי (ארגונים עם כוונת רווח) והציבורי-החברתי (ארגונים ללא כוונת רווח). על קצה המזלג נזכיר גם את סוגיית האַסדרה (רגולציה); ואת הדומה והשונה בין הפרטה להלאמה. 

מטרת הקורס היא להציג תוֹבנות מתחום מדיניות ציבורית, מדע המדינה, כלכלה ומשפט לגבי אחריות המדינה וגבולות ההפרטה/הלאמה. כל החוקרים המרצים בקורס משתתפים במחקר על "אחריות המדינה וגבולות ההפרטה" שמתנהל מאז 2007 במרכז לצדק חברתי ע"ש חזן במכון ון ליר בירושלים.

חובות הקורס:

בחינה (90% מציון הקורס),

מילוי חובות קריאה,

הגשת שני תקצירי קריאה של מאמרים מתוך רשימת קריאת החובה (10% מציון הקורס, 5% לכל תקציר). על התקציר לכלול את נושא המאמר, הטענה המרכזית שלו ועמדת המחבר/ת על סוגיית ההפרטה (עד עמוד מודפס),

נוכחות. ניתן להיעדר משלושה שיעורים לכל היותר. סטודנט/ית שייעדר מיותר משלושה מפגשים לא יורשה לגשת לבחינה.

 

 

 

 

 

פירוט השיעורים:

שיעור1, 14.3.2012:  אחריות המדינה וגבולות ההפרטה – מבוא

מרצה: פרופ' יצחק גל-נור, האוניברסיטה העברית ומכון ון ליר בירושלים

 

שיעור 2, 21.3.2012:  הפרטה: עלויות לא מדידות

מרצה: ד"ר שיבי גרינפילד, מרכז חזן לצדק חברתי במכון ון ליר

תקציר:

הדיון השכיח ביחס לגבולות ההפרטה סובב סביב חישובי עלות-תועלת. הטענה היא שהפרטה פוליטית כלכלית - המעבר מייצור ציבורי לייצור פרטי - הוא שינוי פוליטי-כלכלי המגדיל יעילות ומשיא רווחים ביחס למצב העניינים הקודם. טענה זו מתייחסת לחישובי עלות ותועלת מדידים. אולם להפרטה פוליטית-כלכלית, כפי שנראה, נלווית הפרטה חברתית-תרבותית של האדם. הפרטה זו כרוכה בעלויות משמעותיות שאינן בהכרח מדידות, ולפיכך אינן משוקללות בחישובים הכלכליים של עלות מול תועלת. אם היינו משקללים גם עלויות אלו, יתכן מאוד שההפרטה הייתה מסתברת כמהלך רווחי פחות. בשיעור נתמקד בהליך ההפרטה החברתי-תרבותי של האדם, ונדון במחירו לאדם ולחברה במושגים של סוכנות מוסרית, זהות אישית, חירות פוליטית וחוסן חברתי. בירור גבולות ההפרטה יהיה רציני, נסכם, רק במידה והוא יכיר בעובדה שהפרטה אינה נוגעת רק למספרים ולרווחים כלכליים. היא נוגעת גם לבני אדם ולחברה בתוכה הם חיים.

רשימת קריאה

Putnam, R. D. (1995), "'Tuning in, tuning out': the strange disappearance of social capital in America", Political Science and Politics, 28: pp. 664-683.

 

שיעור 3, 28.3.1012: עובדים בעידן של הפרטה

מרצה: ד"ר אמיר פז-פוקס, הקריה האקדמית למשפטים אונו; מרכז חזן לצדק חברתי במכון ון ליר

תקציר:

השיעור יסקור וינתח את ההשפעה של מהלכי ההפרטה על עובדים, על מקבלי שירות, ועל הציבור בכללותו, תוך הדגשת הפרספקטיבה של עולם העבודה. במסגרת השיעור נבחין בין הפרטה של חברות ממשלתיות ובין מיקור חוץ של שירותים, אשר להם השלכות שונות על זכויות עובדים ומבנה שוק העבודה.

רשימת קריאה:

שרון רבין-מרגליות (2009) "חברות שירותים, מזמיני שירותים ובעיקר מה שביניהם: על מעמדם ואכיפת זכויותיהם של עובדי חברות השירותים" מחקרי משפט כה עמ' 525-545.

Stone, K' V'. (2006). Flexibilization, Globalization and Privatization: Three Challenges to Labor Rights in Our Time. Osgoode Hall Law Journal 77 Part I.

 

 

שיעור 4, 8.4.2012: הפרטה במערכת החינוך : הפרטת המימון ובתי ספר ייחודיים

מרצה: תמי הראל-בן שחר, האוניברסיטה העברית; מרכז חזן לצדק חברתי במכון ון ליר

תקציר

בעשורים האחרונים מתרחשים תהליכי הפרטה נרחבים במערכת החינוך בישראל. בשיעור נבחן היבטים שונים של הפרטה בחינוך – ובכלל זה מעבר ממימון ציבורי למימון פרטי, פריחתם של בתי ספר ייחודיים, כניסת תכניות חינוך פרטיות לבתי הספר הממלכתיים, ושימוש גובר במנגנוני שוק בחינוך. תהליכי ההפרטה הללו ייבחנו לאור אופיו המיוחד של החינוך והאינטרסים השונים והסותרים המעורבים בתחום מורכב זה, ובהם: זכויות ילדים, שוויון הזדמנויות, מצוינות, אינטרסים הוריים ואינטרס הציבור.  כמו כן תידון תפקידה של המדינה ביחס להפרטה בחינוך בהתחשב באינטרסים אלו.

רשימת קריאה:

דגן-בוזגלו, נ'. (2010). היבטים של הפרטה במערכת החינוך. מרכז אדווה.

פס"ד (יוני 2011) חינוך למנהיגות - חברה לתועלת הציבור בע"מ נ' משרד החינוך (עמ"נ 52641-12-10).

 

שיעור 5 2.5.2012: הפרטה ורגולציה במערכת הבריאות-+

מרצה: פרופ' דוד חיניץ, האוניברסיטה העברית; מרכז חזן לצדק חברתי במכון ון ליר

תקציר:

בעשור האחרון רווחת התפישה שמערכת הבריאות בישראל עוברת תהליך של הפרטה מואצת. האומנם? בשיעור זה נסקור את ההתפתחויות במערכת הבריאות בישראל, נדון בתמהיל ציבורי- פרטי וכן ברגולציה המתפתחת במערכת הבריאות. הדיון יתייחס גם לתהליכי שינוי העוברים על המערכת, כדוגמא להתפתחותן של מערכות ומדיניות חברתית בישראל.

רשימת קריאה:

שמואלי, א'. (2011). תחלואיה של מערכת הבריאות בישראל: אבחנות ומרשמים לטיפול והבראה. תל אביב: המכון לחקר החברה והכלכלה ע"ש יוסף ספיר

 

שיעור 6, 9.5.16: הפרטה של תשתיות בישראל

מרצה: ד"ר אייל טבת, אוניברסיטת בן גוריון בנגב; מרכז חזן לצדק חברתי במכון ון ליר

תקציר

החל ממחצית שנות השמונים התקיימו רפורמות מבניות בענפי תשתית הכוללים את תשתיות התחבורה, תשתיות התקשורת, תשתיות החשמל, תשתיות האנרגיה ותשתיות מים וביוב. בשיעור נלמד על הדרגות השונות למעורבות המדינה בענפי תשתית ובענפים אחרים; נציג את החברות הממשלתיות הפועלות בענפי תשתית - הסיבות והדרכים להקמתן ונבחן את השפעתם על המשק; לבסוף, נעמוד על הסכנות המשקיות הכרוכות בהפרטתן תוך מתן דוגמאות.  

רשימת קריאה:

ברק-ארז, ד., (2008). "המשפט הציבורי של ההפרטה: מודלים, נורמות ואתגרים", עיוני משפט ל(3): עמ' 461 – 515.

קריאת רשות:

רשות החברות הממשלתיות, דין וחשבון על החברות הממשלתיות לשנת 2008: מדור: "עיקרי הדוח". זמין באתר: http://www.gca.gov.il/GCA/HomePage/UpperNevigationBar/CompaniesStatement

 

שיעור 7, 16.5.1 : הפרטת המרחב - קרקע ותכנון

ד"ר ארז צפדיה, המחלקה למינהל ומדיניות ציבורית, המכללה האקדמית ספיר; מרכז חזן לצדק חברתי במכון ון ליר

תקציר:

מדיניות מרחבית עוסקת בשני תחומים מרכזיים: ניהול משאב הקרקע ותכנון המרחב. ההרצאה תעמוד על העקרונות המרכזיים של ניהול שני התחומים, על היתרונות והחסרונות בהפרטתם או הלאמתם, ועל הקשר בין אופייה של המדיניות המרחבית לבין ערכים לאומיים, סביבתיים וחברתיים.

קריאת חובה:

יפתחאל, א. וקדר, א. (2000). "על עוצמה ואדמה: משטר המקרקעין הישראלי", תיאוריה וביקורת, 16, עמ'. 67-100.

 

שיעור 8, 23.5.12: הפרטת הפנסיה התעסוקתית בישראל

מרצה: ד"ר לילך לוריא, האוניברסיטה העברית; מרכז חזן לצדק חברתי במכון ון ליר

תקציר:

במהלך העשור האחרון העבירה המדינה את מירב האחריות לחלק מרכזי בפנסיה התעסוקתית בישראל (קרנות הפנסיה החדשות) לידי השוק הפרטי. הפרטת הפנסיה התעסוקתית נעשתה באמצעות שני מהלכים מרכזיים: המהלך הראשון היה מכירת קרנות הפנסיה החדשות לחברות הביטוח (לאחר שהן הולאמו על ידי המדינה). המהלך השני היה הנהגת פנסיית חובה לכל באמצעות קרנות הפנסיה הפרטיות. בשיעור נדון ברפורמות הללו ובהשלכותיהן.

 

  רשימת קריאה:

1.    צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק

http://www.tamas.gov.il/NR/rdonlyres/56D1C646-9466-434E-96D5-168442B5B394/0/tzavharchava2011.pdf

2. אחדות לאה וספיבק אביה (2010) "מערכת הפנסיה בישראל לאחר 15 שנות רפורמה" עמודים 27-39 עמודים 27-39 (התוכנית לכלכלה וחברה במכון ון ליר, מחקר מדיניות 8, 2010) http://www.vanleer.org.il/econsoc/pdf/1_research_polilcy8.pdf

3. מרגליות יורם 2001,  "אפליה בהסדרי החיסכון הפנסיוני ופתרונה המוצע" משפטים לא(3) 529, 533- 538    

 

שיעור 9, 30.5.12: שינויים בשירותים החברתיים בישראל: חוזה חברתי חדש בין המדינה לאזרחיה?

מרצה: אסא מרון, אוניברסיטת בן גוריון בנגב; מרכז חזן לצדק חברתי במכון ון ליר

תקציר:

השיעור יעסוק בשאלות של שינויים בשירותים חברתיים וביחסים בין הציבורי לפרטי במסגרת מדינת הרווחה וינסה לברר מהי המסגרת הטובה ביותר להבין ולנתח שינויים אלה ביחסי מדינה וחברה, תוך שימוש בדוגמאות מהזירה הישראלית ומעבר לה.

 רשימת קריאה:

אייזנשטדט מימי וזאב רוזנהק. 2001. "הפרטה ודפוסי מעורבות חדשים של המדינה: תוכנית הסיעוד בישראל." ביטחון סוציאלי 60: עמ' 128 – 113

קריאת רשות:

Daly, M. (2003). Governance and Social Policy. Journal of Social Policy 32 (1) , 113-128.

 

 שיעור 10, 6.6.2012: מיקור חוץ/הפרטת הביצוע של שירותים חברתיים בישראל

מרצה: ד"ר רונן מנדלקרן, עמית מכון פולונסקי; מרכז חזן לצדק חברתי במכון ון ליר

תקציר

מרבית השירותים החברתיים בישראל מסופקים באופן בלעדי או מלא באמצעות גופים לא ממשלתיים, חלקם עסקיים וחלקם מלכ"רים. חלקו הראשון של השיעור יעסוק בסוגיות עקרוניות הנוגעות למיקור חוץ/הפרטת הביצוע של שירותים חברתיים - מהי הפרטת הביצוע? מהם יתרונותיה ומהן מגבלותיה כאמצעי להספקת שירותים חברתיים? - תוך הדגמה של סוגיות אלו בהקשר של שירותים חברתיים מופרטים בישראל. חלקו השני של השיעור ידון בתהליכים הפוליטיים שהניעו את הפרטת הביצוע של שירותים חברתיים בישראל משלהי שנות השמונים ואילך.

קריאת חובה :

בייניש, א'. (2007). מיקור-חוץ בראי במשפט הציבורי: הפרטת תכניות - מרווחה לעבודה ובעיית כשלי הפיקוח. משפטים ל"ח (1-2) , 349-383.

קריאת רשות:

קטן, י.(2007). "הפרטה חלקית של שירותי רווחה אישיים" בתוך: עיצוב מדיניות חברתית בישראל. עורכים: אורי אבירם, ג'וני גל ויוסף קטן. ע"מ 101–130. ירושלים: מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל.

Johnston, Jocelyn M. and Barbara S. Romzek. (1999). “Contracting and Accountability in State Medicaid Reform: Rhetoric, Theories, and Reality.” Public Administration Review 59:383–399.

שיעור 11, 13.6.11:  מקרי בוחן של הפרטות: הפרטת הרכבת והפרטה של גנים לאומיים  

מרצה: אמנון פורטוגלי, מרכז חזן לצדק חברתי במכון ון ליר 

תקציר:

בשיעור נבחן מהם המהלכים שמבצעת המדינה להפרטת הרכבת; מה ניתן ללמוד מהניסיון של הפרטת הרכבות בבריטניה ובניו זילנד, וכן נדון בהיבטיו של פסק הדין התקדימי של בית הדין הארצי לעבודה בנושא. בחלק השני נדבר על משמעותה של "הפרטה פוליטית" – באמצעות מקרה המבחן של העברת ניהול הגן לאומי עיר דוד מרשות הטבע והגנים (רט"ג) לעמותת "אל עיר דוד" (אלע"ד).  הפרטה זו שונה מהפרטות אחרות, ואנו נדון במאפייניה הייחודיים ובהשלכותיה.  

 רשימת קריאה:

פורטוגלי, אמנון. סבוראי, מורן. (2012). מאבק עובדי הרכבת בהפרטה ומיקור חוץ ולקחים מפסק הדין בעניינם. מעשי משפט (מרץ 2012( .

 

שיעור 12, 20.6.2012:  שיעור סיכום – השפעות מדיניות ההפרטה על החברה והכלכלה בישראל

מרצים: פרופ' יצחק גל-נור וד"ר אמיר פז פוקס

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

רשימת קריאה חובה לקורס:

אחדות לאה וספיבק אביה "מערכת הפנסיה בישראל לאחר 15 שנות רפורמה" עמודים 27-39

אייזנשטדט מימי וזאב רוזנהק. 2001. "הפרטה ודפוסי מעורבות חדשים של המדינה: תוכנית הסיעוד בישראל." ביטחון סוציאלי 60: עמ' 128 – 113

בייניש, א'. (2007). מיקור-חוץ בראי במשפט הציבורי: הפרטת תכניות - מרווחה לעבודה ובעיית כשלי הפיקוח. משפטים ל"ח (1-2) , 349-383.

ברק-ארז, ד'. (2008). 1המשפט הציבורי של ההפרטה: מודלים, נורמות ואתגרים. עיוני משפט ל(3) .

 

גל-נור יצחק, מינהל ציבורי בישראל: "התפתחות, מבנה, תפקוד ורפורמות"; אקדמון, 2007, עמ' 232-221.

דגן-בוזגלו, נ'. (2010). היבטים של הפרטה במערכת החינוך. מרכז אדווה.

יפתחאל, א. קידר, א. (2000). על עוצמה ואדמה: משטר המקרקעין הישראלי. תיאוריה וביקורת 16 , 67-100.

 

"מונחון לנושאי הפרטה", בתוך: "פרק מבוא", מחקר הפרטה: מכון ון ליר . ראו פרטים על האתר והמחקר בקריאת רשות.

   http://hazan.kibbutz.org.il/cgi-webaxy/sal/sal.pl?lang=he&ID=969775_hazan&act=show&dbid=categories&dataid=4

מרגליות, י. (2001).  "אפליה בהסדרי החיסכון הפנסיוני ופתרונה המוצע" משפטים לא(3) 529, 533- 538  

פורטוגלי, אמנון. סבוראי, מורן. (2012). מאבק עובדי הרכבת בהפרטה ומיקור חוץ ולקחים מפסק הדין בעניינם. מעשי משפט, מרץ 2012.

פס"ד (יוני 2011) חינוך למנהיגות - חברה לתועלת הציבור בע"מ נ' משרד החינוך (עמ"נ 52641-12-10).

פרשטמן, ח. (2007). גבולות ההפרטה, תכנית לכלכלה וחברה, מכון ון ליר. http://www.vanleer.org.il/Data/UploadedFiles/econsoc/1/dispute5.pdf

רבין-מרגליות, ש'. (2009). חברות שירותים, מזמיני שירותים ובעיקר מה שביניהם: על מעמדם ואכיפת זכויותיהם של עובדי חברות השירותים. מחקרי משפט כה , עמ' 525-545.

שמואלי, א'. (2011). תחלואיה של מערכת הבריאות בישראל: אבחנות ומרשמים לטיפול והבראה. תל אביב: המכון לחקר החברה והכלכלה ע"ש יוסף ספיר

צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק

http://www.tamas.gov.il/NR/rdonlyres/56D1C646-9466-434E-96D5-168442B5B394/0/tzavharchava2011.pdf

(התוכנית לכלכלה וחברה במכון ון ליר, מחקר מדיניות 8, 2010) http://www.vanleer.org.il/econsoc/pdf/1_research_polilcy8.pdf

 

Putnam, R. D. (1995), "'Tuning in, tuning out': the strange disappearance of social capital in America", Political Science and Politics, 28: pp. 664-683.

 

 

קריאת רשות בקורס: 

 

כל פרקי המחקר: "מדיניות ההפרטה בישראל: אחריות המדינה והגבולות בין הציבורי לפרטי";

http://hazan.kibbutz.org.il/cgi-webaxy/sal/sal.pl?lang=he&ID=969775_hazan&act=show&dbid=categories&dataid=4

 

קטן, יוסף. 2007. "הפרטה חלקית של שירותי רווחה אישיים" בתוך: עיצוב מדיניות חברתית בישראל. עורכים: אורי אבירם, ג'וני גל ויוסף קטן. ע"מ 101–130. ירושלים: מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל.

 

Johnston, Jocelyn M. and Barbara S. Romzek. 1999. “Contracting and Accountability in State Medicaid Reform: Rhetoric, Theories, and Reality.” Public Administration Review 59:383–399

 

Daly, M. (2003). Governance and Social Policy. Journal of Social Policy 32 (1) , 113-128.

 

Stone, K' V'. (2006). Flexibilization, Globalization and Privatization: Three Challenges to Labor Rights in Our Time. Osgoode Hall Law Journal 77 Part I.