המחלקה לניהול המשאב האנושי

מערכת שעות לשנת הלימודים תשע"ח

ייעוץ שנתי (סמסטר א'+סמסטר ב')

שנה א'

שנה ב'

שנה ג'

קורסי בחירה

לימודים רב תחומיים העוברים לניהול המשאב האנושי

המחלקה ללימודים רב תחומיים בניהול המשאב האנושי

מערכת שעות לשנת הלימודים תשע"ח

ייעוץ שנתי (סמסטר א'+סמסטר ב')

שנה א'